คัดย่อ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง 21201 การขยายพันธุ์พืช (สาระเพิ่มเติม)

ชื่อผู้วิจัย : นายสุทิน แต้มแก้ว ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่จัดทำ : 2552

ง 21201 การขยายพันธุ์พืช (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีหน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนโยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา 21201 การขยายพันธุ์พืช(สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล และ 3) การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน 2)เอกสารประกอบการเรียนจำนวน 7 เรื่อง 3)แบบทดสอบย่อยท้ายเอกสารประกอบ การเรียนรู้ จำนวน 7 ชุด 4)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ และ 5)แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา 21201 การขยายพันธุ์พืช (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 84.55/81.66

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา 21201 การขยายพันธุ์พืช (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา 21201 การขยายพันธุ์พืช(สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

Last modified: Thursday, 14 July 2011, 08:15 AM


 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
You are not logged in. (Login)